Skip to main content

Concurs de granturi pentru crearea sau dezvoltarea întreprinderilor sociale

Fundația Est-Europeană, cu sprijinul Uniunii Europene și al Suediei, anunță Concursul de granturi pentru crearea sau dezvoltarea întreprinderilor sociale. Programul de granturi are drept scop susținerea organizațiilor societății civile în vederea creării și/sau dezvoltării afacerilor sociale țintite să creeze locuri de muncă și oportunități de integrare social-profesională a grupurilor vulnerabile, care va contribui ulterior la bunăstarea cetățenilor și a comunităților.

1. Context 
Începând cu 1 ianuarie 2022, cu susținerea financiară a Uniunii Europene și cofinanțarea din partea Suediei, Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Centrul Contact și Keystone Moldova implementează proiectul „Valorificăm potențialul societății civile pentru promovarea și dezvoltarea antreprenoriatului social în R. Moldova”. Proiectul are scopul de a abilita organizațiile societății civile (OSC) din Republica Moldova să se angajeze în crearea de întreprinderi sociale care vor contribui la creșterea economică durabilă a comunităților. 
Una dintre activitățile proiectului presupune crearea întreprinderilor sociale sau dezvoltarea celor existente, în vederea sporirii oportunităților de integrare a grupurilor vulnerabile pe piața muncii și crearea soluțiilor pentru dezvoltarea pe termen lung a comunităților.

В приложениях можно скачать русскую версию документов.

2. Scopul și prioritățile programului de granturi
Programul de granturi are drept scop susținerea organizațiilor societății civile în vederea creării și/sau dezvoltării afacerilor sociale țintite să creeze locuri de muncă și oportunități de integrare social-profesională a grupurilor vulnerabile, care va contribui ulterior la  bunăstarea cetățenilor și a comunităților.
Prin intermediul granturilor, oferite în cadrul acestui concurs, vor fi susținute următoarele activități:
– Crearea întreprinderilor sociale viabile și profitabile, care vor asigura reinvestirea profitului în afacerea de antreprenoriat social până la atingerea pragului optim de rentabilitate. Ulterior, profitul va fi direcționat spre susținerea directă a grupurilor defavorizate și soluționarea problemelor sociale asociate cu aceste grupuri. Ideea de afacere trebuie să răspundă unei nevoi sociale persistente în comunitate/regiune și va conduce la soluționarea acesteia sau în carul întreprinderii vor fi angajate persoane din categorii defavorizate (persoane cu necesități speciale, femei din mediul rural, tineri șomeri, minorități etnice, persoane eliberate din instituțiile de detenție, etc.)
– Dezvoltarea întreprinderilor sociale care aduc beneficii directe grupurilor defavorizate, ca exemplu persoane cu necesități speciale, femei din spațiul rural, tineri șomeri, minorități etnice, persoane eliberate din instituțiile de detenție, etc. sau soluționează problemele sociale asociate cu aceste grupuri.

3. Bugetul
Suma totală disponibilă pentru acest concurs de granturi este de 375,000 EUR. Suma maximă oferită per proiect nu va depăși 25,000 EUR. Perioada de implementare a proiectelor, finanțate în cadrul acestui concurs de granturi, nu va depăși 24 de luni.

4. Solicitanți eligibili
Pentru a fi participanți eligibili, solicitanții trebuie: 
a) să fie persoane juridice stabilite și înregistrate pe malul drept sau stâng al râului Nistru (de către autoritățile moldovenești sau de autoritățile de facto din regiunea transnistreană);
b) să fie organizații nonprofit (necomerciale);
c) să fie organizații ale societății civile, de ex.: asociații obștești, fundații, organizații comunitare, instituții necomerciale;. 
d) să fie direct responsabili de pregătirea și gestionarea proiectului, fără a acționa ca intermediar;

Notă: potențialii solicitanți nu vor fi eligibili dacă se află în una din situațiile descrise în Secțiunea 
2.6.10.1.1 a procedurilor PRAG pentru activitățile externe ale UE. Aceste proceduri pot fi consultate aici: https://intpa-econtent-public.s3.eu-west-1.amazonaws.com/ePrag/2020.0/ePrag-en-2020.0-full.pdf 

5. Evaluarea proiectului și decizia de selectare

5.1. Procesul de luare a deciziei
Concursul de granturi va fi organizat în 4 etape: 
ETAPA 1: Evaluarea dosarului conform cerințelor prezentului concurs. Organizațiile necomerciale interesate să participe în cadrul concursului vor trimite dosarul electronic la  adresa concurs@eef.md. Echipa Fundației Est-Europene va verifica corespunderea dosarului cu cerințele prezentului concurs, eligibilitatea solicitanților și va verifica dacă dosarul este complet. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate. 
ETAPA 2: Evaluarea planurilor de afaceri și a proiectelor. Pentru acest concurs va fi creată o comisie independentă de experți. Fiecare membru al comisiei de experți va evalua și va da note planurilor de afaceri și proiectelor. Comisia își rezervă dreptul de a ține cont în cadrul selectării organizațiilor câștigătoare de reprezentarea geografică echitabilă a proiectelor susținute.
ETAPA 3: Proba individuală va fi organizată online pe platforma Zoom. La această etapă, fiecare organizație care a fost selectată în cadrul etapei a doua, își va prezenta planul de afaceri, iar experții vor pune întrebări de clarificare. Fiecare expert va aprecia (1) motivația și (2) capacitatea organizațiilor de a gestiona întreprinderea socială, acordând  două note pentru această probă. Pentru fiecare plan de afaceri sa va face o notă medie. 
ETAPA 4: Desemnarea câștigătorilor. Nota finală pentru proiectele înaintate va fi stabilită prin media aritmetică a celor două note primite la etapa 2 și 3.  

Solicitanții și propunerile de proiect vor fi evaluate în mod egal și echitabil, fiind apreciate în mod obiectiv și independent. 

5.2 Criteriile de selecție a propunerilor
În cadrul procesului de evaluare se va ține cont de următoarele criterii cantitative și calitative:

Lot 1
Pentru întreprinderile nou create vor fi aplicate următoarele criterii cantitative:
– Numărul de grupuri vulnerabile care și-au îmbunătățit nivelul de viață (au fost integrate pe piața muncii sau au beneficiat de alte oportunități de incluziune) datorită sprijinului de proiect;
– Numărul de persoane defavorizate angajate în cadrul întreprinderilor sociale;
– Numărul de persoane dezavantajate care au beneficiat de activitățile întreprinderilor sociale; 
– Contribuția monetară a asociației în crearea întreprinderii sociale;
– Numărul de produse/servicii planificate să fie vândute pe piață.
Criterii calitative:
– Formularea clară a ideii de afaceri și a problemei sociale care va fi soluționată prin intermediul proiectului;
– Gradul de detaliere a planului de afaceri;
– Abordarea originală și inovatoare;
– Sustenabilitatea afacerii sociale;
– Relevanța activității pentru apelul de propuneri; 
– Experiența pozitivă de colaborare cu donatorii, partenerii și alte instituții;
– Planificare optimă a resurselor financiare în cadrul bugetului proiectului și cel al întreprinderii sociale;
– Experiența echipei de administrare a întreprinderii sociale;
Lot 2
Pentru întreprinderile deja create vor fi aplicate următoarele criterii cantitative:
– Cifra de afaceri;
– Proporția veniturilor încasate de întreprinderea socială care sunt direcționate spre suportul grupurilor vulnerabile;
– Numărul persoanelor dezavantajate care vor  beneficia în urma realizării proiectului;
– Numărul de persoane defavorizate angajate în cadrul întreprinderii sociale la momentul depunerii dosarului;
– Contribuția monetară a asociației în crearea/dezvoltarea întreprinderii sociale;
– Situația de pierdere și profit.
Criterii calitative:
– Formularea clară a ideii de afaceri și a problemei sociale care va fi soluționată prin intermediul proiectului;
– Gradul de detaliere a planului de afaceri;
– Abordarea originală și inovatoare;
– Sustenabilitatea afacerii sociale;
– Impactul social pe care-l va produce afacerea socială;
– Experiența pozitivă de colaborare în lucrul cu donatorii, partenerii și alte instituții;
– Planificare optimă a resurselor financiare în cadrul bugetului proiectului și cel al întreprinderii sociale;
– Experiența echipei de administrare a întreprinderii sociale;
Suplimentar la resursele financiare acordate de FEE sub formă de grant beneficiarilor din Lotul 2 al prezentului concurs, solicitanții vor contribui financiar la dezvoltarea/implementarea afacerii, din sursele proprii sau alte surse atrase, în mărime de cel puțin 10% din bugetul solicitat. Solicitanții de grant vor anexa la pachetul de aplicare documentația de suport pentru orice contribuție financiară listată în buget.    

6. Durata proiectelor și utilizarea fondurilor

Durata proiectelor nu va depăși 24 de luni

Resursele financiare primite în rezultatul semnării Contractului de grant trebuie să fie utilizate conform activităților și bugetelor proiectelor aprobate și nu pot fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor  instituționale/administrative  ale organizației ce nu țin nemijlocit de proiect. Granturile nu trebuie să fie folosite ca ajutor financiar pentru organizația beneficiară și personalul acesteia și/sau plata datoriilor.

Bugetul de administrare a proiectului și bugetul direct de administrare și implementare a afacerii trebuie să fie rezonabil și echilibrat.   

Bugetul va fi elaborat  și prezentat în EURO, respectând modelul anexat.

Cheltuieli neeligibile
Următoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile: 
– Datoriile, penalitățile și alte costuri legate de aceste datorii;
– Amenzi și cheltuieli privind dispute legale și litigii;
– Pierderile financiare sau potențialele datorii care pot apărea în viitor;
– Activitățile  care sunt finanțate prin intermediul altor acțiuni sau programe sprijinite de Uniunea Europeană, inclusiv prin intermediul Fondului European pentru Dezvoltare sau alți donatori;
– Achiziționarea de terenuri sau clădiri;
– Pierderile ce țin de rata de schimb;
– Credite oferite părților terțe;
– Salarii pentru demnitari sau funcționari publici;
– TVA.

7. Activități eligibile
Următoarele activități sunt eligibile pentru finanțare în cadrul acestui concurs de granturi:
– Activități de creare și operare a întreprinderilor sociale noi;
– Activități de dezvoltare și operare a întreprinderilor sociale existente;
– Activități de îmbunătățire a coordonării și comunicării între diverși actori din domeniul social, necomercial, economic și autorități publice;
– Activități de facilitare a transferului de know-how și acces la tehnologii moderne și inovație, inclusiv acordarea de servicii de consultanță operatorilor economici;
– Activități inovatoare de sensibilizare a opiniei publice;
– Evenimente de instruire;
– Activități de networking;
– Schimb de bune practici (vizite, întruniri etc.);
– Activități prietenoase mediului înconjurător;
– Activități ce presupun explorarea soluțiilor și instrumentelor digitale și inovatoare;
– Seminare și ateliere tematice, conferințe, expoziții;
– Publicarea de manuale, broșuri, materiale audio-vizuale.

8. Acțiuni neeligibile
Următoarele tipuri de acțiuni nu sunt eligibile:
a) acțiuni care se referă numai sau în principal la sponsorizări individuale pentru participarea la ateliere, seminarii, conferințe, congrese;
b) acțiuni care se referă numai sau în principal la acordarea de burse individuale pentru studii sau cursuri de formare;
c) acțiuni în sectorul educației formale, cu excepția situațiilor speciale;
d) conferințe unice: conferințele pot fi finanțate numai dacă fac parte dintr-o gamă mai largă de activități care trebuie realizate în timpul implementării proiectului. În acest scop, activitățile pregătitoare pentru o conferință și publicarea lucrărilor conferinței nu constituie, ele însele, „activități mai largi”;
e) acțiuni destinate atragerii de fonduri sau promovării vizibilității solicitantului sau a partenerului (partenerilor) acestuia;
f) acțiuni care constau în principal din cercetare sau studiu;
g) acțiuni care constau exclusiv sau în principal în cheltuieli de capital, de ex. terenuri, clădiri, echipamente și vehicule, cu excepția situațiilor speciale;
h) acțiuni care discriminează indivizi sau grupuri de persoane pe bază de gen, orientare sexuală, convingeri religioase sau lipsa acestor convingeri, sau originea lor etnică;
i) acțiuni care sprijină partidele politice;
l) acțiuni care includ prozelitism.

9. Alte detalii ale Concursului
Integrarea drepturilor omului și egalității de gen, respectarea și promovarea protecției mediului ambiant reprezintă principii esențiale ale programului. 

10. Prezentarea propunerilor de proiect
Pentru a participa la concurs, solicitanții vor depune un dosar de aplicare care va conține următoarele documente:
1. Formularul de aplicare al Fundației Est-Europene;
2. Bugetul solicitat în baza formularului Fundației Est-Europene;
3. Planul de afaceri completat conform formularului inclusiv previziunile financiare si fluxul mijloacelor bănești planificat;
4. CV-ul persoanelor cheie implicate in administrarea întreprinderii sociale;
5. Scrisoare de susținere din partea administrației publice locale (dacă este cazul) cu indicarea suportului concret pe care administrația sau alte entități active în serviciul public îl va oferi;
6. În cazul când există surse terțe de cofinanțare a proiectului depus, se va anexa și o scrisoare de confirmare din partea respectivului finanțator;
7. Situația de profit și pierdere pentru întreprinderile existente;
8. Fișa cu date generale ale întreprinderii pentru întreprinderile create deja;
9. Alte documente și informații considerate necesare pentru a lua o decizie cu privire la proiectul depus (rezultatele proiectelor anterioare, imagini, clipuri video, broșuri, etc.)

Pentru mai multe detalii despre dosar, vă rugăm accesați site-ul Fundației Est-Europene: https://eef.md/ro/fundatia-est-europeana-cu-sprijinul-uniunii-europene-si-al-suediei-anunta-concursul-de-granturi-pentru-crearea-sau-dezvoltarea-intreprinderilor-sociale/333