Skip to main content

Instituțiile financiar-bancare, consolidate cu ajutorul UE

În ultimii ani, Republica Moldova beneficiază de mai multe proiecte twinning cu UE. Unul dintre acestea vizează „Dezvoltarea și consolidarea capacităților operaționale și instituționale ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) în materie de reglementare și de supraveghere prudențială”. La început de 2017, proiectul în cauză a lansat cu succes cea de-a treia componentă, intitulată „Companiile de asigurări” și care își propune să consolideze capacitățile CNPF în ceea ce ține de supravegherea și reglementarea sectorului de asigurări.

Prima activitate, realizată în cadrul proiectului în anul curent, a implicat un atelier de lucru de două zile. Experții au prezentat istoria regimului Solvabilitate II și au explicat principiile de funcționare a acestuia, au descris cei trei piloni de bază ai Directivei Solvabilitate II și au analizat câteva studii cantitative la subiect. Un accent aparte a fost pus pe adaptările ce trebuie efectuate și măsurile ce trebuie luate pentru a pune Directiva Solvabilitate II în aplicare în legislația națională.

O altă activitate a fost dedicată îmbunătățirii raportării prudențiale pentru asigurători. Și aici a fost organizat un atelier de lucru, având ca subiect cerințele de raportare în conformitate cu legislația UE. Drept model a servit sistemul polonez de supraveghere în domeniul asigurărilor. Experții au prezentat caracteristicile și funcțiile sistemului, oferind exemple concrete despre tipul informațiilor primite, stocate și procesate în cadrul respectivului sistem. De asemenea, au fost elaborate recomandări cu privire la modul de îmbunătățire a cerințelor de raportare din Republica Moldova, care să vină în ajutorul CNPF.

Banca Națională a Moldovei (BNM) este o altă instituție publică din domeniul financiar-bancar, care pune în aplicare un proiect Twinning. Acesta este focusat pe „Consolidarea capacităților BNM în domeniul reglementării și supravegherii bancare, în contextul cerințelor UE”. Una dintre componentele proiectului este asigurarea supravegherii bancare prudențiale. Potrivit managerilor proiectului, la un an și jumătate de muncă, există deja rezultate concrete: structurile de reglementare și de supraveghere ale BNM au început să dezvolte capacități de supraveghere bazate pe risc, în plus, o echipă puternică de specialiști este în măsură să promoveze noul cadru legislativ și de reglementare în conformitate cu cele mai bune standarde europene. Despre aceasta s-a discutat în cadrul celei de-a șase reuniuni a Comitetului decizional al proiectului. Printre progresele atinse, de asemenea, au fost menționate:

  • Proiectul noii legi cu privire la activitatea băncilor, care transpune prevederile cadrului legal european în domeniu, a fost definitivat și publicat pe pagina BNM pentru consultare publică la 30 decembrie 2016.
  • În scopul aplicării legii, au fost elaborate și definitivate proiecte de regulamente, cu transpunerea acquis-ului european.
  • La recomandarea BNM, băncile licențiate au derulat, conform normelor europene, exerciții de impact aferente indicatorului de levier (gradului de îndatorare) și cerințelor de lichiditate. Rezultatele acestor exerciții au fost discutate ulterior sub aspectul prudenței sporite și a comparabilității legislației naționale cu cea europeană.

„Twin”, din limba engleză, se traduce ca geamăn sau pereche, iar „twinnig” – ca înfrățire. Tocmai acest concept de înfrățire stă la baza Programelor Twinning – instrument al Comisiei Europene lansat pentru cooperarea instituțională dintre administrațiile publice din statele UE și cele din țările partenere. De fapt, scopul proiectelor twinning este ca, prin expertiza partenerilor europeni și prin acțiuni comune, să contribuie la consolidarea sectorului public din țările beneficiare.